REGULAMIN

I Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady funkcjonowania i korzystania ze stron internetowych https://justynanowak.pl, https://justynanowak.pl/sklep oraz składania zamówień, zawierania umów sprzedaży Produktów, Usług oraz Usług Online, dokonywania płatności, dokonywania reklamacji w związku z zakupami na stronie internetowej https://justynanowak.pl/sklep. Usługi opisane w zdaniu poprzedzającym są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020.344 ze zm.).
 2. Zakup aktualnie oferowanych treści cyfrowych takich jak e-booki („Produkt”), usług świadczonych bezpośrednio („Usługa”) oraz usług cyfrowych w postaci usług online i kursów online („Usługa Online”) możliwy jest na stronie internetowej pod adresem: https://justynanowak.pl/sklep („Strona Sklepu”) 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Właścicielem w/w Sklepu jest Justyna Leśniowska-Nowak, prowadząca działalność nierejestrowaną pod adresem, ul. Kalinówka 76A, 21-040 Świdnik.
 3. Usługa lub Usługa Online może być świadczona bezpośrednio na rzecz Klienta lub osoby wskazanej przez Klienta („Usługa Indywidualna”) bądź też może mieć charakter grupowy („Usługa Grupowa”). Charakter Usługi lub Usługi Online wynika każdorazowo z treści informacji umieszczonych na Stronie Sklepu i stronie Sklepu Kursów Online.
 4. Stroną umowy sprzedaży zawartej na podstawie Regulaminu jest każdorazowo Justyna Nowak, prowadząca działalność nierejestrowaną pod adresem, ul. Wojciechowska 7, 20-400 Lublin, telefon kontaktowy: +48 602 621 709, adres e-mail: [email protected], zwana dalej „Sprzedającym”, oraz osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną dokonująca zakupu Produktów, Usług, Usług Online poprzez Stronę Sklepu, zwana dalej „Klientem”, zwanymi dalej łącznie „Stronami”.
 5. Regulamin może być w każdym czasie utrwalany, przechowywany, pobierany ze Strony Sklepu, a także zapisywany przez Klienta w sposób umożliwiający jego odtworzenie w każdym czasie.

II Realizacja i składanie zamówień

 1. Dla celów dokonania zamówienia na Stronie Sklepu nie jest konieczne posiadanie konta lub logowanie się, przy czym korzystanie z zakupionych treści cyfrowych i niektórych usług cyfrowych wymaga danych kontaktowych w celu sfinalizowania transakcji.
 2. W celu dokonania zakupu za pośrednictwem Strony Sklepu należy:
  1. Wejść na Stronę Sklepu,
  2. Wybrać żądany Produkt, Usługę lub Usługę Online i kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
  3. Kliknąć przycisk „Przejdź do płatności”,
  4. Wypełnić formularz zamówienia,
  5. Wybrać sposób płatności,
  6. Zaznaczyć treść oświadczenia: „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności”,
  7. Kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”,
  8. Dokonać płatności zgodnie z wybranym sposobem płatności.
 3. Wypełnienie formularza zamówienia i jego przesłanie do Sprzedającego równoznaczne jest ze złożeniem Sprzedającemu propozycji zawarcia umowy sprzedaży. Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności przed kliknięciem przycisku „Kupuję i płacę”, „Zamawiam i płacę”, „Płacę” lub innego o tożsamej treści.
 4. Wszelkie informacje o Produktach, Usługach, Usługach Online oraz Subskrypcji KSK zawarte na Stronie Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2022.1360 ze zm.).
 5. Klient przyjmuje do wiadomości, iż kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, „Zamawiam i płacę”, „Płacę ” lub innego o tożsamej treści wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrany Produkt, Usługę, Usługę Online, a także, iż realizacja zamówienia następuje dopiero po dokonaniu całości płatności. Do momentu kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”, „Zamawiam i Płacę”, „Płacę” lub innego o tożsamej treści Klient może w każdej chwili zrezygnować z zamówienia. Dokonuje tego poprzez wyjście ze Strony Sklepu. Po wysłaniu formularza zamówienia, a przed otrzymaniem wiadomości e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, rezygnacja z zamówienia odbywa się poprzez złożenie oświadczenia na adres e-mail Sprzedającego: [email protected].
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania poprawności danych podanych w formularzu zamówienia drogą telefoniczną lub e-mailową, na numer telefonu/adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia. W tym zakresie i celu Klient wyraża zgodę na skontaktowanie się przez Sprzedającego z Klientem drogą elektroniczną.
 7. Koszty za połączenie ze Sprzedającym w razie zainicjowania tego kontaktu przez Klienta określa cennik usług operatora, z usług którego korzysta Klient. Jeżeli Sprzedający kontaktuje się z Klientem, Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

III Płatności

 1. Ceny podane na Stronie Sklepu są cenami brutto, zawierającymi obowiązujący podatek VAT. Cena nie zawiera kosztu ewentualnej dostawy. Ceną do zapłaty przez Klienta jest cena brutto wraz z kosztami ewentualnej dostawy.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen lub kosztów dostawy. Jednakże cena oraz koszty dostawy podane na Stronie Sklepu w chwili składania przez Klienta zamówienia są wiążące.
 3. Za zakupy na Stronie Sklepu Klient zobowiązany jest dokonać płatności z góry za pomocą platformy Autopay S.A. w sposób opisany po automatycznym przekierowaniu Klienta do bramki płatności danego operatora bądź za pomocą przelewu bankowego.
 4. Rozliczenie transakcji za zakupy na Stronie Sklepu dokonywane jest za pośrednictwem systemu Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 205 500 PLN (wpłacony w całości).
 5. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie wyłącza swoją odpowiedzialność za przypadki nieprawidłowego działania systemu Autopay S.A., jak również wyłącza swoją odpowiedzialność za brak otrzymania płatności na swój rachunek bankowy w razie podania przez Klienta nieprawidłowych danych.

IV Dostawa i wykonanie umowy

 1. Produkty wysyłane są na podany przez Klienta adres znajdujący się jedynie na terytorium Polski, chyba że Sprzedający udzieli indywidualnie wyrażonej zgody na wysyłkę Produktu za granicę. W takim przypadku sposób i koszty dostawy zostaną indywidualnie uzgodnione.
 2. Dostawa Produktów realizowana jest za pomocą przesyłki kurierskiej obsługiwanej przez DPD Polska Sp. z o.o. lub InPost Sp. z o.o. albo przesyłki pocztowej obsługiwanej przez Pocztę Polską SA. Aktualny koszt wysyłki podawany jest każdorazowo w chwili składania zamówienia.
 3. Przewidywany termin dostawy wynosi 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku od dnia zawarcia umowy. Termin dostarczenia przesyłki podany jest w sposób orientacyjny i może ulec wydłużeniu lub skróceniu w zależności od dostępności towaru lub terminu skompletowania przesyłki.
 4. Jeżeli umowa nie będzie mogła zostać zrealizowana z uwagi na brak możliwości dostarczenia przedmiotu zamówienia, Klient zostanie niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, poinformowany o zaistniałej sytuacji drogą e-mailową lub telefoniczną, a Klientowi zostanie zwrócone uiszczone przez niego wynagrodzenie nie później niż w terminie 14 od dnia poinformowania o niemożności dostarczenia przesyłki. W takiej sytuacji Sprzedający jest wolny od obowiązku realizacji zamówienia, a Klientowi nie przysługuje roszczenie o wydanie przedmiotu umowy.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie przesyłki, jeżeli wynika ono z podania nieprawidłowego adresu przez Klienta.
 6. O przyjęciu zamówienia do realizacji Klient niezwłocznie informowany jest drogą e-mailową, a przesłana wiadomość e-mail stanowi jednocześnie potwierdzenie warunków umowy na trwałym nośniku. Potwierdzenie realizacji zamówienia stanowi oświadczenie Sprzedającego o woli zawarcia umowy, a umowa sprzedaży zawarta zostaje z chwilą doręczenia Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 7. W przypadku zakupu Usługi Indywidualnej, Klient po otrzymaniu wiadomości e-mail opisanej w ust. 5, zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym drogą telefoniczną bądź e-mailową w celu przedstawienia propozycji terminu jej wykonania. Dokładny termin, miejsce i godzinę wykonania zakupionej na Stronie Sklepu Sprzedający potwierdzi w ciągu kolejnych trzech dni roboczych. Klient przyjmuje do wiadomości, iż terminy mogą wymagać zgłoszenia z dłuższym, nawet kilkutygodniowym, wyprzedzeniem.
 8. W przypadku gdy Klient nie stawi się w umówionym miejscu, dniu i godzinie traci prawo do wykonania Usługi Indywidualnej w innym terminie i nie przysługuje mu zwrot poniesionych z tego tytułu kosztów.
 9. Klient może najpóźniej w terminie 7 dni przed ustaloną datą wykonania Usługi Indywidualnej, zmienić umówiony termin na inny odpowiadający obu Stronom, z zastrzeżeniem ust. 6. Oświadczenie Klienta o woli zmiany terminu należy zgłaszać e-mailowo na adres: [email protected]. Jakiekolwiek oświadczenia złożone w innej formie nie będą uznawane przez Sprzedającego za wiążące.
 10. Sprzedający może w szczególnie uzasadnionych wypadkach odwołać lub zmienić ustalony termin wykonania Usługi lub Usługi Online, o czym niezwłocznie zawiadamia Klienta drogą telefoniczną lub mailową. W takiej sytuacji Klient ma prawo odstąpić od umowy i żądać zwrotu poniesionych kosztów zakupu Usługi lub Usługi Online w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot kosztów zakupu Usługi lub Usługi Online zostanie dokonany na rachunek bankowy podany przez Klienta nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu.

V Dodawanie i weryfikacja opinii

 1. Klient, który dokonał zakupu Produktów, Usług lub Usług Online może wyrazić swoją opinię na temat zamówienia w miejscach do tego przeznaczonych przez Sprzedającego na stronach internetowych https://justynanowak.pl, https://justynanowak.pl/sklep. Dodanie opinii możliwe jest wyłącznie jednocześnie z podaniem adresu e-mail wykorzystywanego wcześniej do komunikacji ze Sprzedającym przy składaniu zamówienia.
 2. W celu wyrażenia opinii należy:
  1. Wybrać zakładkę „Opinie”,
  2. Wypełnić formularz dodawania opinii,
  3. Kliknąć przycisk „Wyślij”.
 3. Wszelkie opinie wyrażane przez Klientów są przez Sprzedającego weryfikowane w celu potwierdzenia, iż pochodzą one wyłącznie od osób, które nabyły opiniowany Produkt lub skorzystały z Usługi lub Usługi Online oferowanych przez Sprzedającego.
 4. Sprzedający nie publikuje opinii:
  1. których autor podał adres e-mail inny niż wykorzystywany wcześniej do komunikacji ze Sprzedającym przy składaniu zamówienia, chyba że możliwa jest weryfikacja autora opinii na podstawie innych niewątpliwych danych,
  2. jeżeli po ich weryfikacji okaże się, że autor opinii nabył inny Produkt lub skorzystał z innej Usługi lub Usługi Online niż przez niego opiniowana.
 5. Sprzedający nie odpowiada za treść publikowanych przez niego opinii. Sprzedający może odmówić publikacji opinii naruszającej dobra osobiste jakiejkolwiek osoby, zawierającej słowa powszechnie uznane za obelżywe lub wulgarne bądź zawierającej treści o charakterze dyskryminującym jakąkolwiek osobę lub grupę osób.

VI Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („Konsument”) może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub wiadomości e-mail potwierdzającej zakup Usługi, Usługi Online bez konieczności podania przyczyny.
 2. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie i wysłania tego oświadczenia przed upływem terminu. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020.287 ze zm.) oraz znajdującym się na stronie internetowej: www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze.
 3. Prawo do odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
  1. o oświadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  4. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  7. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedający rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedający przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020.287 ze zm.).
 4. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą, a Strony zobowiązane są zwrócić to, co sobie świadczyły. Konsument ma obowiązek na swój koszt odesłać Produkt do Sprzedającego w sposób gwarantujący jego ochronę przed zniszczeniem podczas transportu. Sprzedający nie ma obowiązku odebrania przesyłek kierowanych do niego za pobraniem ani uiszczania kwoty pobrania. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Produkt powinien być odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmniejszenie wartości Produktu było konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 7. W razie odstąpienia od umowy, Konsumentowi zostanie zwrócone uiszczone przez niego wynagrodzenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot środków zostanie dokonany na rachunek bankowy podany przez Konsumenta, a Konsument nie podnosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towaru od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. W przypadku gdy Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy, a gdy zgodnie z jego żądaniem świadczenie Usługi rozpoczęło się przed upływem terminu odstąpienia od umowy, a Usługa nie została w całości wykonana w momencie odstąpienia od Umowy, Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uiszczonej ceny.
 9. Konsument przyjmuje do wiadomości, iż rozpoczęcie pobierania Produktów stanowiących treści cyfrowe niezapisanych na nośniku materialnym oraz rozpoczęcie realizacji Usług Online zakupionych na Stronie Sklepu stanowić będzie jego wyraźne żądanie wykonania umowy przez Sprzedającego i skutkować będzie utratą prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania przez Sprzedającego.

VII Reklamacje i odpowiedzialność Sprzedającego

 1. Klient ma w każdym czasie prawo do składania reklamacji. Reklamacja może być złożona drogą e-mailową na adres: [email protected] bądź listownie na adres Justyna Leśniowska-Nowak ul. Kalinówka 76A 21-040 Świdnik. W reklamacji należy podać imię i nazwisko Klienta, datę zamówienia, powód reklamacji oraz zgłoszone żądanie.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ustosunkowania do treści reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedający nie udzielił odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uważa się, że uznał reklamację Konsumenta.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona drogą e-mailową bądź listownie na podany w reklamacji adres.
 4. Sprzedający ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności towaru, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową. Jeżeli towar, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa nabyty przez Konsumenta jest niezgodny z umową, Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach szczegółowo opisanych w rozdziałach 5a i 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020.287 ze zm.).
 5. Wobec Klienta niebędącego Konsumentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu, Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach opisanych szczegółowo w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

VIII Dane osobowe

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Justyna Leśniowska-Nowak, prowadząca nierejestrowaną działalność pod adresem ul. Kalinówka 76A, 21-040 Świdnik.
 2. Z Administratorem danych można skontaktować się listownie na adres siedziby firmy lub mailowo [email protected]
 3. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych wraz z klauzulą informacyjną znajdują się w Polityce prywatności.

IX Pozasądowe sposoby rozwiązywanie sporów

 1. Sprzedający informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów, m.in. na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej lub organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Znalezienie instytucji wpisanych do rejestru prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów możliwe jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 2. Sprzedający informuje Klienta będącego Konsumentem, iż pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń możliwe jest również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

X Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem oraz Polityką Prywatności mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2022.1360 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020.287 ze zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019.1781 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020.344 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Sprzedający ma prawo zablokować dostęp do Strony Sklepu, jak również prowadzić na nich prace konserwacyjne, mogące prowadzić do czasowej ich niedostępności.
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym działaniu Strony Sklepu, Strony Sklepu Kursów Online oraz Strony KSK. W tym samym zakresie Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług, w tym dostępu do Konta lub Konta KSK, wynikających z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych znajdujących się poza kontrolą Sprzedającego. W przypadku przerw w świadczeniu usług z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego dostęp do Konta lub Konta KSK zostanie automatycznie przedłużony o czas trwania przerwy.
 4. W odniesieniu do informacji prezentowanych na Stronie Sklepu, Stronie Sklepu Kursów Online oraz Stronie KSK, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Klienta.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta ze Strony Sklepu, Strony Sklepu Kursów Online oraz Strony KSK w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, umów obowiązujących pomiędzy Stronami, jak też działań sprzecznych z dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego, jak również w celu obejścia prawa, wyłudzenia świadczenia, oszustwa lub innych działań niezgodnych z przepisami prawa. W takich przypadkach Sprzedający jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta lub Konta KSK do czasu zaniechania przez Klienta dokonywania naruszeń, a także odmowy odnowienia Subskrypcji KSK.
 6. Dla celów korzystania ze stron internetowych https://justynanowak.pl, https://justynanowak.pl/sklep, konieczne jest:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. aktualna wersja przeglądarki internetowej,
  3. posiadanie konta e-mail do odbierania poczty elektronicznej.
 7. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 6, Sprzedający nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony Sklepu, a także możliwości prawidłowego korzystania z Konta oraz Konta KSK.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany sposobu dostawy lub zmian przepisów prawnych. Zmiana wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego nie krótszym niż 7 dni od dnia udostępnienia zmienionego Regulaminu na Stronie Sklepu. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie Regulaminu stosuje się postanowienia dotychczasowe.
 9. Wszelkie informacje, treści, grafiki i inne wartości podlegające ochronie prawa autorskiego zamieszczone na stronach internetowych https://justynanowak.pl, https://justynanowak.pl/sklep pozostają własnością podmiotów uprawnionych do korzystania z tych walorów.
 10. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu lub umowy okaże się nieważne, bezskuteczne lub w inny sposób wadliwe prawnie w całości lub w części, Strony wiąże Regulamin lub umowa w pozostałym zakresie. Postanowienie niewiążące uznaje się za zastąpione przez Strony postanowieniem, które będzie w najbliższy sposób odpowiadać woli Stron wyrażonej w postanowieniu uznanym za nieważne. W ten sam sposób należy interpretować wszelkie błędy językowe, niezamierzone powtórzenia lub omyłki w treści Regulaminu lub umowy.
 11. Wyłącza się stosowanie jakichkolwiek ogólnych warunków umów lub regulaminów handlowych Stron, za wyjątkiem niniejszego Regulaminu.
 12. Strony ustalają, że podejmą starania, aby wszelkie wynikłe spory rozstrzygane były w pierwszej kolejności w drodze polubownej, a gdyby to nie przyniosło pożądanego efektu, spór zostanie oddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 13. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony Sklepu są zawierane zgodnie z prawem polskim oraz w języku polskim. Wyłącza się jurysdykcję sądów zagranicznych.
 14. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31.03.2024